ReadyPlanet.com
เครื่องรีดผ้าแบบกระทะ TOLKAR : VELA CHI – Flatwork Chest Heated Ironer article

  

ขอเชิญเข้าชมเวปไซต์ใหม่ที่     www.engthiralaundry.com

 

 

 

TOLKAR, VELA CHI, โทวก้า, ขายเครื่องรีดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้าแบบกระทะ, เครื่องรีดผ้าโรงแรม, เครื่องรีดผ้าโรงซักรีด, เครื่องรีดผ้าโรงพยาบาล, เครื่องรีดผ้าโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้ายุโรป, เครื่องรีดผ้าราคาถูก, เครื่องรีดผ้าลอนดรี้, เครื่องรีดผ้าใ          TOLKAR, VELA CHI, โทวก้า, ขายเครื่องรีดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้าแบบกระทะ, เครื่องรีดผ้าโรงแรม, เครื่องรีดผ้าโรงซักรีด, เครื่องรีดผ้าโรงพยาบาล, เครื่องรีดผ้าโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้ายุโรป, เครื่องรีดผ้าราคาถูก, เครื่องรีดผ้าลอนดรี้, เครื่องรีดผ้าใ

 

TOLKAR, VELA CHI, โทวก้า, ขายเครื่องรีดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้าแบบกระทะ, เครื่องรีดผ้าโรงแรม, เครื่องรีดผ้าโรงซักรีด, เครื่องรีดผ้าโรงพยาบาล, เครื่องรีดผ้าโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้ายุโรป, เครื่องรีดผ้าราคาถูก, เครื่องรีดผ้าลอนดรี้, เครื่องรีดผ้าใ

 

เครื่องรีดผ้าแบบกระทะ TOLKAR : VELA CHI ถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงและทนทานในการใช้งานสูง โดยตัวโครงสร้างเน้นด้านความแข็งแรง มีการป้องกันอันตรายจากการใช้งานต่างๆ โดยออกแบบให้มีลักษณะปิดทึบ แต่สามารถระบายความร้อนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้เน้นในเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วย Green Technology ที่จะช่วยให้ประหยัดทั้งสตรีมและแก๊สมากกว่า 1-3 เท่าเมื่อเทียบกับเครื่องอื่นๆ ระบบควบคุมสามารถเลือกได้ทั้งแบบธรรมดาและจอควบคุม ULTIMATE CONTROL SYSTEM โดยเครื่องรีดผ้าทั้งหมดและเครื่องอื่นๆของ TOLKAR ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE & ISO 9001-2000 อีกด้วย

เครื่องรีดผ้าแบบกระทะของ TOLKAR มีขนาดของลูกกลิ้งให้เลือก 2 ขนาดคือ 800mm และ 1200mm อีกทั้งมีขนาดหน้ากว้างให้เลือกตั้งแต่ 3000mm, 3300mm และ 3500mm โดยจำนวนของลูกกลิ้งมีให้เลือกเช่นกันคือ 1-3 ลูกกลิ้ง

 

TOLKAR, VELA CHI, โทวก้า, ขายเครื่องรีดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้าแบบกระทะ, เครื่องรีดผ้าโรงแรม, เครื่องรีดผ้าโรงซักรีด, เครื่องรีดผ้าโรงพยาบาล, เครื่องรีดผ้าโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้ายุโรป, เครื่องรีดผ้าราคาถูก, เครื่องรีดผ้าลอนดรี้, เครื่องรีดผ้าใ

 

TOLKAR, VELA CHI, โทวก้า, ขายเครื่องรีดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้าแบบกระทะ, เครื่องรีดผ้าโรงแรม, เครื่องรีดผ้าโรงซักรีด, เครื่องรีดผ้าโรงพยาบาล, เครื่องรีดผ้าโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้ายุโรป, เครื่องรีดผ้าราคาถูก, เครื่องรีดผ้าลอนดรี้, เครื่องรีดผ้าใ  TOLKAR, VELA CHI, โทวก้า, ขายเครื่องรีดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้าแบบกระทะ, เครื่องรีดผ้าโรงแรม, เครื่องรีดผ้าโรงซักรีด, เครื่องรีดผ้าโรงพยาบาล, เครื่องรีดผ้าโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้ายุโรป, เครื่องรีดผ้าราคาถูก, เครื่องรีดผ้าลอนดรี้, เครื่องรีดผ้าใ

 

ทาง TOLKAR ใช้วัสดุคุณภาพสูงในการผลิตเครื่องรีดผ้า โดยเฉพาะกระทะรีดผ้า (Chest Heated) ที่นำเข้าจากประเทศเยอรมณี ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการใช้งาน โดยสามารถรองรับแรงดันของสตรีมได้มากถึง 20bars ในขณะที่การใช้งานจริงจะไม่เกิน 12bars และมีความทนทานต่อเคมีและสนิมที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้กระทะรีดผ้าของทาง TOLKAR มีความเรียบเป็นพิเศษ และใช้สารเคลือบพิเศษที่ทำให้ไม่มีผลเสียกับการใช้งาน ซึ่งทำให้แทบจะไม่มีโอกาสที่ผ้าจะสะดุดหรือไม่เรียบในการใช้งาน ในส่วนของช่วงระหว่างรอยต่อของลูกกลิ้งในกรณีที่เครื่องรีดผ้ามีมากกว่า 1 ลูกกลิ้ง กระทะถูกออกแบบให้ร้อนเท่ากันจนถึงช่วงรอยต่อระหว่างกระทะทั้ง 2 ด้าน ทาง TOLKAR ได้ออกแบบให้มีลักษณะเหมือนสะพาน เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดรอยต่อแยกออกจากกันเหมือนเครื่องรีดผ้าบางรุ่นในปัจจุบัน

 

TOLKAR, VELA CHI, โทวก้า, ขายเครื่องรีดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้าแบบกระทะ, เครื่องรีดผ้าโรงแรม, เครื่องรีดผ้าโรงซักรีด, เครื่องรีดผ้าโรงพยาบาล, เครื่องรีดผ้าโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้ายุโรป, เครื่องรีดผ้าราคาถูก, เครื่องรีดผ้าลอนดรี้, เครื่องรีดผ้าใ  TOLKAR, VELA CHI, โทวก้า, ขายเครื่องรีดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้าแบบกระทะ, เครื่องรีดผ้าโรงแรม, เครื่องรีดผ้าโรงซักรีด, เครื่องรีดผ้าโรงพยาบาล, เครื่องรีดผ้าโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้ายุโรป, เครื่องรีดผ้าราคาถูก, เครื่องรีดผ้าลอนดรี้, เครื่องรีดผ้าใ

TOLKAR, VELA CHI, โทวก้า, ขายเครื่องรีดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้าแบบกระทะ, เครื่องรีดผ้าโรงแรม, เครื่องรีดผ้าโรงซักรีด, เครื่องรีดผ้าโรงพยาบาล, เครื่องรีดผ้าโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้ายุโรป, เครื่องรีดผ้าราคาถูก, เครื่องรีดผ้าลอนดรี้, เครื่องรีดผ้าใ

 

ในส่วนของลูกกลิ้งเครื่องรีดผ้าของ TOLKAR ใช้ลักษณะการพันด้วยสปริง ซึ่งสามารถช่วยในด้านของแรงกดที่สามารถยืดหยุ่นได้ โดยสปริงที่ใช้มีคุณภาพสูงเพราะต้องมีการกดกับกระทะอยู่แทบตลอดเวลาในการใช้งาน ซึ่งมีโอกาสที่สปริงจะล้าและไม่ยืดหยุ่น จะส่งผลให้ผ้าสะดุดและไม่เรียบได้

 

TOLKAR, VELA CHI, โทวก้า, ขายเครื่องรีดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้าแบบกระทะ, เครื่องรีดผ้าโรงแรม, เครื่องรีดผ้าโรงซักรีด, เครื่องรีดผ้าโรงพยาบาล, เครื่องรีดผ้าโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้ายุโรป, เครื่องรีดผ้าราคาถูก, เครื่องรีดผ้าลอนดรี้, เครื่องรีดผ้าใ

 

ระบบจอควบคุม TOLKAR-SMARTEX TIC700 ULTIMATE CONTROL SYSTEM

จอควบคุมขนาด 7" PLC Touch Screen โดยเน้นการใช้งานที่คลอบคลุมการทำงานพื้นฐานของเครื่อง พร้อมทั้งจอแสดงผลสามารถแสดงค่าต่างๆได้อย่างชัดเจนและสวยงาม การปรับตั้งความเร็วของลูกกลิ้งขณะรีดผ้า ระดับอุณหภูมิ ปรับระดับลูกกลิ้งขึ้นและลง การแสดงผลระยะเวลาในการทำงาน รวมถึงข้อมูลต่างๆอย่างละเอียดและอื่นๆ อีกทั้งผู้ใช้งานสามารถเซ็ตค่าโปรแกรมตามที่ต้องการได้ รวมถึงความสามารถในการตรวจจับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นของเครื่องย้อนหลัง การอัพเดท software ต่างๆ และสามารถเซฟไฟล์รายงานจากตัวเครื่องได้ทันทีโดยใช้ USB Flash Drive อีกด้วย

TOLKAR, VELA, โทวก้า, ขายเครื่องรีดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้าแบบสายพานโอบรัดลูกกลิ้ง, เครื่องรีดผ้าแบบสายพาน, เครื่องรีดผ้าโรงแรม, เครื่องรีดผ้าโรงซักรีด, ขายเครื่องรีดผ้าโรงพยาบาล, เครื่องรีดผ้าโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้ายุโรป, เครื่องรีดผ้าราคาถูก  TOLKAR, VELA, โทวก้า, ขายเครื่องรีดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้าแบบสายพานโอบรัดลูกกลิ้ง, เครื่องรีดผ้าแบบสายพาน, เครื่องรีดผ้าโรงแรม, เครื่องรีดผ้าโรงซักรีด, ขายเครื่องรีดผ้าโรงพยาบาล, เครื่องรีดผ้าโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้ายุโรป, เครื่องรีดผ้าราคาถูก  TOLKAR, VELA, โทวก้า, ขายเครื่องรีดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้าแบบสายพานโอบรัดลูกกลิ้ง, เครื่องรีดผ้าแบบสายพาน, เครื่องรีดผ้าโรงแรม, เครื่องรีดผ้าโรงซักรีด, ขายเครื่องรีดผ้าโรงพยาบาล, เครื่องรีดผ้าโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้ายุโรป, เครื่องรีดผ้าราคาถูก

TOLKAR, VELA, โทวก้า, ขายเครื่องรีดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้าแบบสายพานโอบรัดลูกกลิ้ง, เครื่องรีดผ้าแบบสายพาน, เครื่องรีดผ้าโรงแรม, เครื่องรีดผ้าโรงซักรีด, ขายเครื่องรีดผ้าโรงพยาบาล, เครื่องรีดผ้าโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้ายุโรป, เครื่องรีดผ้าราคาถูก  TOLKAR, VELA, โทวก้า, ขายเครื่องรีดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้าแบบสายพานโอบรัดลูกกลิ้ง, เครื่องรีดผ้าแบบสายพาน, เครื่องรีดผ้าโรงแรม, เครื่องรีดผ้าโรงซักรีด, ขายเครื่องรีดผ้าโรงพยาบาล, เครื่องรีดผ้าโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้ายุโรป, เครื่องรีดผ้าราคาถูก  TOLKAR, VELA, โทวก้า, ขายเครื่องรีดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้าแบบสายพานโอบรัดลูกกลิ้ง, เครื่องรีดผ้าแบบสายพาน, เครื่องรีดผ้าโรงแรม, เครื่องรีดผ้าโรงซักรีด, ขายเครื่องรีดผ้าโรงพยาบาล, เครื่องรีดผ้าโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้ายุโรป, เครื่องรีดผ้าราคาถูก

TOLKAR, VELA, โทวก้า, ขายเครื่องรีดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้าแบบสายพานโอบรัดลูกกลิ้ง, เครื่องรีดผ้าแบบสายพาน, เครื่องรีดผ้าโรงแรม, เครื่องรีดผ้าโรงซักรีด, ขายเครื่องรีดผ้าโรงพยาบาล, เครื่องรีดผ้าโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้ายุโรป, เครื่องรีดผ้าราคาถูก  TOLKAR, VELA, โทวก้า, ขายเครื่องรีดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้าแบบสายพานโอบรัดลูกกลิ้ง, เครื่องรีดผ้าแบบสายพาน, เครื่องรีดผ้าโรงแรม, เครื่องรีดผ้าโรงซักรีด, ขายเครื่องรีดผ้าโรงพยาบาล, เครื่องรีดผ้าโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้ายุโรป, เครื่องรีดผ้าราคาถูก  TOLKAR, VELA, โทวก้า, ขายเครื่องรีดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้าแบบสายพานโอบรัดลูกกลิ้ง, เครื่องรีดผ้าแบบสายพาน, เครื่องรีดผ้าโรงแรม, เครื่องรีดผ้าโรงซักรีด, ขายเครื่องรีดผ้าโรงพยาบาล, เครื่องรีดผ้าโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้ายุโรป, เครื่องรีดผ้าราคาถูก

 

TOLKAR, VELA CHI, โทวก้า, ขายเครื่องรีดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้าแบบกระทะ, เครื่องรีดผ้าโรงแรม, เครื่องรีดผ้าโรงซักรีด, เครื่องรีดผ้าโรงพยาบาล, เครื่องรีดผ้าโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้ายุโรป, เครื่องรีดผ้าราคาถูก, เครื่องรีดผ้าลอนดรี้, เครื่องรีดผ้าใ

TOLKAR, VELA CHI, โทวก้า, ขายเครื่องรีดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้าแบบกระทะ, เครื่องรีดผ้าโรงแรม, เครื่องรีดผ้าโรงซักรีด, เครื่องรีดผ้าโรงพยาบาล, เครื่องรีดผ้าโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องรีดผ้ายุโรป, เครื่องรีดผ้าราคาถูก, เครื่องรีดผ้าลอนดรี้, เครื่องรีดผ้าใ

 

TOLKAR-SMARTEX อยู่ในสายงานผลิตเครื่องสำหรับงานเท็กซ์ไทล์การ์เม้นท์ (Textile & Garment) [การออกแบบและผลิตเครื่องที่ซับซ้อน เน้นความแข็งแรงและทนทานมากกว่างานลอนดรี้] และงานลอนดรี้ (Laundry) มากกว่า 48 ปี โดยส่งออกมากกว่า 3,500 เครื่อง/ปี ในจำนวนมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งมีพนักงานในโรงงานมากถึง 300 คน และมีตัวแทนจำหน่าย (Authorized Dealer) มากกว่า 35 ประเทศทั่วโลก

 

รายชื่อลูกค้าส่วนหนึ่งที่ให้ความไว้วางใจในการเลือกใช้ TOLKAR-SMARTEX

1.) A.G. (ADRIANO GOLDSHMIED) JEANS, KOOS MANUFACTURING INC.     - Los Angeles, United States of America

2.) TWIN DRAGON    - Los Angeles, United States of America

3.) JACKSONS WORKWEAR LANCASTER     - United Kingdom

4.) JACKSONS WORKWEAR TREFOREST     - United Kingdom

5.) JACKSONS WORKWEAR MANCHESTER     - United Kingdom

6.) HYATT REGENCY HOTEL     - Uzbekistan

7.) JOHNSONS APPAREL MASTER    - United Kingdom

8.) MAGIC LAUNDRY SERVICE    - United States of America

9.) MAVI JEANS AKAY GARMENTS     - Egypt

10.) SIETE LEGAUS     - Mexico

 

รายชื่อประเทศส่วนหนึ่งที่ทาง TOLKAR-SMARTEX ส่งออกเครื่องต่างๆ (Textile&Garment, Hotel, Hospital, Laundry Service)

BANGLADESH BELGIUM BULGARY COLUMBIA DENMARK
EGYPT ESTONIA FRANCE GEORGIA GERMANY
GREENLAND HUNGARY INDIA INDONASIA IRAN
IRELAND JORDAN KENYA KOREA KOSOVA
LIBYA MACEDONIA MAURITIUS MEXICO MOROCCO
NETHERLANDS NORWAY PAKISTAN PALESTINE PHILIPPINES
POLAND PORTUGAL QATAR ROMANIA RUSSIA
RWANDA SAUDI ARABIA SPAIN SRI LANKA SWEDEN
THAILAND TUNESIA U.A.E U.K. U.S.A.
UZBEKISTAN VIETNAM      

 

เอกสารข้อมูลต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่!!

 Company Profile 2020 

TOLKAR-SMARTEX All Laundry Machines Catalogue 2017 

TOLKAR-SMARTEX All Textile Machines Catalogue 2019 

 

  

  
เครื่องรีดผ้าอุตสาหกรรมแบบกระทะ - Flatwork Ironer (Chest Heated)

เครื่องป้อนผ้าแบบลมดูด TOLKAR : VIRGO - Vacuum Feeder article
เครื่องรีดผ้าแบบกระทะขนาดเล็ก DOMUS : PM / PR – Wall IronerCopyright © 2020 ENG-THIRA CO.,LTD. All Rights Reserved.